Full star Full star Full star Full star Full star (5/5)

Listę wyświetlono: 1526
Autor: Aneta
Autor listy: mgr inż. architekt Aneta Kłeczek
■   Po wybraniu działki i analizie MPZP lub WZ możesz przystąpić do zakupu projektu.
■   Wybór projektanta adaptującego – Projektantem adaptującym powinien być:
■   Architekt posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
■   Znający uwarunkowania lokalne
■   Współpracujący z projektantami branżowymi tj. konstruktorem i instalatorami sanitarnym i elektrycznym
■   Inwentaryzacja zieleni - konieczna do sporządzenia, gdy:
■   Na działce znajdują się drzewa inne niż owocowe, o obwodzie przekraczającym 50 cm na wysokości ok. 150 cm nad ziemią
■   Podlegają one ochronie miejscowego zarządu zieleni
■   Zdecydujemy się na wycinkę, lub przesadzenie któregoś z drzew
■   Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
■   Gdy na mapie do celów opiniodawczych nie ma zaznaczonego zjazdu z istniejącej drogi na teren naszej działki
■   Należy zwrócić się z wnioskiem o zlokalizowanie takiego zjazdu do lokalnego zarządcy drogi.
■   Jest to dokument, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.
■   Dokumenty
■   Warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
■   Warunki przyłączenia do sieci gazowej.
■   Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
■   Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
■   Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
■   Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – ewentualnie, zależnie od wybranego systemu ogrzewania (z reguły jest to rozwiązanie nie stosowane w budownictwie jednorodzinnym)
■   Zapewnienie odbioru odpadków stałych (nie jest to konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak warto to zweryfikować)
■   Zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej (nie jest to dokument wymagany do pozwolenia na budowę)
■   Pozwolenie na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów.
■   Mapa do celów projektowych (sporządzoną przez uprawnionego geodetę)
■   Wielobranżowa adaptacja projektu
■   Należy przez to rozumieć, że konieczna jest adaptacja całości projektu, więc wszystkich jego branż.
■   Dokumenty, które musisz dołączyć do Zgłoszenia (obszar budowy w granicach działki)
■   4 egzemplarze projektu budowlanego
■   Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
■   Analiza oddziaływania obiektu.
■   Projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta
■   Dokumenty, które musisz dołączyć do Pozwolenie na budowę
■   4 egzemplarze projektu budowlanego.
■   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
■   Oświadczenia przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów i warunkach przyłączenia do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej).
■   Oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną oraz opinię geotechniczną (zależnie od potrzeb).
■   Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
■   Urząd może wydać decyzję odmowną i nie udzielić pozwolenia na budowę
■   W przypadku naruszenia zapisów Planu Miejscowego lub Warunków Zabudowy
■   Rażącego naruszenia przepisów Prawa Budowlanego
■   Wówczas należy ponownie przeanalizować sytuację pod kątem brakujących formalności i w miarę możliwości uzupełnić je.
Użyj listy Podoba Ci się lista? Podziel się nią
Zobacz inne listy z tej kategorii
Kupno działki budowlanej - co sprawdzić?
(5/5)
1201
Nie czekaj! Wypróbuj Listomaniaka już teraz.